STATUT STOWARZYSZENIA „ZBUDUJMY TO!”

Rozdział 1 – Postanowienia ogólne

§1. Charakter Stowarzyszenia

 1. Stowarzyszenie działa pod nazwą: Stowarzyszenie „Zbudujmy to!”
 2. Stowarzyszenie „Zbudujmy to!” – zwane dalej Stowarzyszeniem – jest zrzeszeniem fanów klocków LEGO, propagującym hobby polegające na twórczym spędzaniu wolnego czasu przy konstruowaniu z klocków LEGO budynków, budowli, urządzeń, pojazdów, postaci i wielu innych konstrukcji, a także rozpowszechnianiu tego rodzaju hobby za pośrednictwem środków masowego przekazu.
 3. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach( Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.
 4. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§2 Obszar działania

 1. Zasięg działania Stowarzyszenia obejmuje teren Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Zgierz.
 3. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem przepisów tamtejszego prawa.

§ 3. Współdziałanie z innymi podmiotami

 1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji, których cele i zadania są pokrewne z zadaniami Stowarzyszenia.
 2. Stowarzyszenie może współpracować z wszelkimi podmiotami posiadającymi lub nieposiadającymi osobowość prawną w celu realizacji poszczególnych zadań i inicjatyw.

§4 Praca na rzecz Stowarzyszenia

 1. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków.
 2. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

§5 Znaki wyróżniające

 1. Stowarzyszenie może używać odznak, logo i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.
 2. Nazwa Stowarzyszenia oraz jego odznaki, logo i pieczęcie są prawnie zastrzeżone.

ROZDZIAŁ II – Cele i środki działania

§6 Celami Stowarzyszenia są:

 1. Popularyzowanie różnorodnych form twórczości związanych z klockami LEGO lub nimi inspirowanych, w tym modelarstwa, fotografii, filmu.
 2. Propagowanie idei kolekcjonowania zestawów klocków LEGO i innych materiałów związanych lub inspirowanych tematyką klocków LEGO.

§7 Swoje cele Stowarzyszenie realizuje przez:

 1. Prowadzenie strony internetowej Stowarzyszenia i forum dyskusyjnego.
 2. Organizowanie wystaw prac członków Stowarzyszenia.
 3. Organizowanie konkursów, pokazów i zawodów.
 4. Organizowanie odczytów, prelekcji, spotkań.
 5. Nawiązywanie współpracy z instytucjami kulturalnymi, placówkami oświatowo-wychowawczymi a także z wszelkimi podmiotami krajowymi i zagranicznymi, zajmującymi się produkcją, dystrybucją oraz propagowaniem spędzania wolnego czasu poprzez szeroko rozumiane działania hobbystyczne związane z Lego
 6. Podnoszenie wiedzy wśród członków Stowarzyszenia w zakresie ich zainteresowań.
 7. Organizowanie kształcących i poznawczych wycieczek.
 8. Prowadzenie działalności wydawniczej.
 9. Prowadzenie działalności handlowej.

§ 8 Prowadzenie działalności gospodarczej

 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 2. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych Stowarzyszenia i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków
 3. Przedmiotem działalności gospodarczej jest:
 4. PKD 47.65.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 5. PKD 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
 6. PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
 7. PKD 63.12.Z Działalność portali internetowych
 8. PKD 58.14.Z – Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
 9. PKD 47.91.Z – Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
 10. PKD 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
 11. PKD 47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach

ROZDZIAŁ III – Członkowie – prawa i obowiązki

§9 Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. Członków Zwyczajnych,
 2. Członków Wspierających,
 3. Członków Honorowych.

§10 Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać:

 1. każdy pełnoletni obywatel polski, niepozbawiony pełni praw publicznych
 2. każdy cudzoziemiec, zarówno mieszkający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i zamieszkały poza jej granicami
 3. osoba, która ukończyła 16 lat.

§11 Zasady przyjmowania Członków Zwyczajnych

 1. Przyjmowanie Członków Zwyczajnych następuje uchwałą Zarządu Stowarzyszenia podjętą na podstawie pisemnego wniosku kandydata o przystąpienie do Stowarzyszenia.
 2. Kandydat na członka Zwyczajnego obowiązany jest uzyskać rekomendację co najmniej dwóch Zwyczajnych Członków Stowarzyszenia
 3. Szczegółowy regulamin udzielania rekomendacji ustala Zarząd Stowarzyszenia

§12 Zasady przyjmowania Członków Wspierających

 1. Członkiem Wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która dla poparcia działalności Stowarzyszenia zadeklaruje stałą składkę , wsparcie rzeczowe lub merytoryczne i zostanie przyjęta w poczet Członków uchwałą Zarządu Stowarzyszenia.
 2. Do nabycia prawa Członka wspierającego potrzebna jest rekomendacja przynajmniej jednego z członków Stowarzyszenia
 3. Osoby prawne działają w Stowarzyszeniu poprzez swojego przedstawiciela.

§13 Zasady przyjmowania Członków Honorowych:

 1. Członkiem Honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona w realizacji zadań Stowarzyszenia.
 2. Godność Członka Honorowego Stowarzyszenia nadaje na wniosek Zarządu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków.

§14 Członkowie Zwyczajni mają prawo:

 1. Czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia,
 2. Zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem Władz Stowarzyszenia,
 3. Uczestniczenia w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach,
 4. Uczestniczyć bezpłatnie we wszystkich innych imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie, jeżeli szczegółowe regulaminy imprez nie stanowią inaczej.
 5. Korzystania nieodpłatnie z urządzeń, świadczeń, szkoleń i pomocy Stowarzyszenia,
 6. Posługiwać się logo, odznaką i legitymacją Stowarzyszenia zgodnie z odpowiednim regulaminem.
 7. Korzystania z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia
 8. Nabywać wydawnictwa Stowarzyszenia na warunkach ustalonych przez Zarząd Stowarzyszenia.
 9. Korzystać z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia zgodnie z odpowiednimi regulaminami.
 10. Brać udział w spotkaniach Członków Stowarzyszenia

§15 Prawa Członków Wspierających i Honorowych

 1. Członkowie Wspierający i Honorowi posiadają wszystkie prawa określone w §14 z wyjątkiem pkt. 1

§16 Do obowiązków wszystkich Członków Stowarzyszenia należy:

 1. Stosowanie się do postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia
 2. Czynne uczestniczenie w realizacji programu i planów pracy Stowarzyszenia,
 3. Branie udziału w zebraniach i posiedzeniach Stowarzyszenia,
 4. Wykonywanie zarządzeń władz Stowarzyszenia i uchwał Walnego Zebrania Członków,
 5. Propagowanie celów statutowych Stowarzyszenia, dbanie o jego dobre imię, przyczynianie się do jego wzrostu i znaczenia
 6. Regularne opłacanie składek członkowskich i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu
 7. Członkowie Honorowi zwolnieni są z obowiązku opłacania składek członkowskich.

§17 Członkowie Wspierający są obowiązani:

 1. Propagować cele statutowe Stowarzyszenia,
 2. Regularnie opłacać składki członkowskie,
 3. Wywiązywać się z innych zadeklarowanych świadczeń.

§18 Ustanie członkostwa

 1. Członkostwo wygasa wskutek:
 2. rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu zgłoszonej Zarządowi na piśmie
 3. śmierci członka
 4. utraty osobowości prawnej przez osoby prawne
 5. utraty praw publicznych
 6. Okoliczność określoną w ust. 1 stwierdza Zarząd dokonując skreślenia osoby z listy członków.
 7. Członkostwo w Stowarzyszeniu może ustać wskutek uchwały Zarządu wykluczającej członka z Stowarzyszenia podjętej w związku z:
  1. nieusprawiedliwionym zaleganiem z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań na rzecz Stowarzyszenia, przez okres przekraczający 6 miesięcy
  2. nieusprawiedliwionym nieuczestniczeniem w pracach Stowarzyszenia,
  3. łamaniem postanowień Statutu i nieprzestrzeganiem uchwał władz Stowarzyszenia
  4. pisemnym uzasadnionym wnioskiem 10 innych członków Stowarzyszenia
  5. wnioskiem Sądu Koleżeńskiego
 8. Zarząd może zawiesić członkostwo określonej osoby w związku z jej długotrwałą usprawiedliwioną niemożnością brania udziału w pracach Stowarzyszenia. Przywrócenie członka następuję na wniosek zainteresowanego uchwałą Zarządu.

§19 Procedura odwoławcza

 1. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków, wykluczenia, skreślenia z listy członków lub zawieszenia członkostwa, członkowie przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków (Zebrania Delegatów) złożone za pośrednictwem Zarządu, w terminie 14 dni od otrzymania uchwały lub orzeczenia wraz z uzasadnieniem.
 2. Odwołanie powinno zawierać uzasadnienie.
 3. Walne Zebranie Członków (Zebranie Delegatów) może przekazać kompetencje określone w ust.1, pełnemu składowi Sądu Koleżeńskiego.

ROZDZIAŁ IV – Władze i organy Stowarzyszenia

§20 Władze Stowarzyszenia

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  1. Walne Zebranie Członków (Zebrania Delegatów)
  2. Zarząd Stowarzyszenia,
  3. Komisja Rewizyjna,
  4. Sąd Koleżeński
 2. Pierwszego wyboru władz dokonuje Zebranie Założycielskie lub pierwsze Walne Zebranie Członków.
 3. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia, poza Walnym Zebraniem Członków (Zebraniem Delegatów), trwa 2 lata.
 4. W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.
 5. Wyboru członków obsadzających organy Stowarzyszenia dokonuje Walne Zebranie Członków (Zebranie Delegatów), w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów obecnych członków.
 6. Do czasu powołania nowych władz funkcje pełnią władze dotychczasowe.
 7. Nie można łączyć pełnienia funkcji w Zarządzie z funkcjami w organach kontrolnych i sądowniczych Stowarzyszenia.

§ 21. Organy pomocnicze

 1. Dla realizacji poszczególnych zadań Stowarzyszenia można tworzyć organy pomocnicze w tym m.in: zespoły, komisje i biura.
 2. Inicjatywa tworzenia organów pomocniczych przysługuje Zarządowi lub co najmniej 3 członkom Stowarzyszenia. Organy pomocnicze zatwierdza Zarząd.
 3. Zespoły tworzy się dla wykonania określonego zadania. Zespół dokonuje ze swoich członków wyboru przewodniczącego, który jest głównym koordynatorem prac oraz składa z ich wykonania sprawozdanie Zarządowi.
 4. Komisje powołuje się dla zbadania określonej sprawy. Komisja dokonuje ze swoich członków wyboru przewodniczącego.
 5. Biuro powołuje się do zadań stałych, wyznaczając zarazem jego kierownika.
 6. Dla wytyczania kierunków prac, projektowania nowych przedsięwzięć i dalszego rozwoju i umacniania Stowarzyszenia Zarząd może powołać Radę Programową, uchwalając jednocześnie jej regulamin.
 7. do reprezentowania Stowarzyszenia w ramach programu „LEGO® Ambassador” organizowanego przez firmę LEGO, Zarząd może powołać, spośród członków Stowarzyszenia, jednoosobowy organ pomocniczy – Ambasadora LEGO, na dwuletnią kadencję, celem przekazywania pracownikom i innym członkom programu „LEGO® Ambassador” opinii, uwag i wniosków w imieniu Stowarzyszenia.

§22 Walne Zebranie Członków

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. W Walnym Zebraniu Członków uczestniczą:
  1. z głosem decydującym Członkowie Zwyczajni,
  2. z głosem doradczym Członkowie Honorowi, kandydaci na członków Stowarzyszenia oraz osoby zaproszone.
 3. O terminie Walnego Zebrania Członków wraz z proponowanym porządkiem obrad Zarząd Stowarzyszenia zawiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem Zebrania za pośrednictwem poczty elektronicznej za potwierdzeniem odbioru dla członków, którzy podali Zarządowi swój adres e-mail oraz wyrazili wolę otrzymywania zawiadomień o walnym Zebraniu za pośrednictwem poczty elektronicznej, oraz listem poleconym dla pozostałych członków.
 4. Walne Zebranie Członków podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. W przypadku braku quorum Walne Zebranie Członków może przystąpić do ponownego – drugiego głosowania po upływie 30 minut od głosowania pierwszego. W drugim głosowaniu wymagane quorum wynosi co najmniej 1/3 uprawnionych do głosowania. „Zwykła większość” głosów oznacza iż głosów oddanych „za” jest więcej niż głosów oddanych „przeciw” (głosy „wstrzymujące się” nie są wliczane). Uchwały dotyczące wyboru władz podejmowane są zgodnie z postanowieniami § 20 pkt.5 statutu.
 5. Walne Zebranie Członków oraz Zebranie Delegatów mogą odbyć się w formie zdalnej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Zebranie Zdalne).
 6. Do przeprowadzenia Zebrania Zdalnego wymagana jest w szczególności:
  1. możliwość dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w Zebraniu Zdalnym, w ramach której mogą one wypowiadać się w toku obrad Zebrania Zdalnego, przebywając w innym miejscu niż miejsce obrad Walnego Zebrania Członków, i
  2. możliwość wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku Zebrania Zdalnego.
 7. Wybór formy Zebrania Zdalnego przysługuje zwołującemu lub żądającemu zwołania Walnego Zebrania Członków lub Zebrania Delegatów.
 8. Szczegółowy Regulamin Zebrania Zdalnego określającego zasady uczestnictwa w Zebraniu Zdalnym przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia w uchwale o zwołaniu Walnego Zebrania Członków lub Zebrania Delegatów.

§23 Zwyczajne i Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków

 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia raz na rok i winno się odbyć do końca marca każdego roku.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest:
  1. na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia,
  2. na żądanie Komisji Rewizyjnej,
  3. na pisemny wniosek co najmniej ½ członków Stowarzyszenia.
 4. Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków (Zebranie Delegatów) w ciągu 3 miesięcy, od dnia otrzymania żądania lub wniosku określonego w ust. 3 pkt b i c.
 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków (Zebranie Delegatów) obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§24 Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

 1. Określanie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia
 2. Uchwalenie zmian Statutu
 3. Uchwalanie regulaminu Walnego Zebrania Członków
 4. Ustalanie liczebności innych organów Stowarzyszenia
 5. Wybór i odwoływanie Prezesa Zarządu oraz członków władz Stowarzyszenia
 6. Udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia
 7. Rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu
 8. Podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia lub połączenia z inną organizacją
 9. Podejmowanie uchwały o przeznaczeniu majątku zlikwidowanego Stowarzyszenia.
 10. Podejmowanie innych uchwał, które wymagają decyzji Walnego Zebrania Członków.

§25. Zebranie Delegatów

 1. W przypadku, gdy liczba członków Stowarzyszenia przekroczy 100, najbliższe Walne Zebranie Członków może podjąć decyzję o zastąpieniu Walnego Zebrania Członków, Zebraniem Delegatów.
 2. Delegaci wybierani są w proporcji: jeden delegat na co najmniej pięciu członków, jednak w liczbie nie przekraczającej 50 delegatów
 3. Mandat delegata obowiązuje do czasu nowych wyborów
 4. Szczegółowy tryb wyboru delegatów określi regulamin uchwalony przy podejmowaniu decyzji o ustanowieniu Zebrania Delegatów.
 5. W zakresie ustroju i kompetencji Zebrania Delegatów stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące Walnego Zebrania Członków.

§26 Zarząd Stowarzyszenia

 1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków (Zebrania Delegatów), reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków (Zebraniem Delegatów).
 2. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 3-10 członków
 3. Zarząd wybiera ze swojego grona 1-2 wiceprezesów, skarbnika i sekretarza. Zarząd może wybrać ze swojego grona również rzecznika prasowego Stowarzyszenia. Funkcje skarbnika i sekretarza mogą być łączone z funkcją wiceprezesa.
 4. Skarbnik kieruje działalnością finansową, wedle uchwał Zarządu, i odpowiada za dokumentację finansową Stowarzyszenia.
 5. Sekretarz Zarządu odpowiedzialny jest za prowadzenie dokumentacji władz, składającej się z protokołów posiedzeń, uchwał, dokumentów potwierdzających ich wykonanie oraz innych dokumentów.
 6. Zasady działania Zarządu ustala regulamin uchwalony przez Zarząd
 7. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż 6 razy w roku.
 8. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
 9. Do udziału w pracach i posiedzeniach Zarządu mogą zostać zaproszone osoby spoza Zarządu, w tym nie będące członkami Stowarzyszenia, z głosem doradczym.

§ 27. Do zadań i kompetencji Zarządu należy:

 1. realizacja celów Stowarzyszenia,
 2. realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków (Zebrania Delegatów),
 3. ustalanie budżetu Stowarzyszenia,
 4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
 5. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,
 6. podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań przekraczających kwotę trzykrotnej przeciętnej płacy w gospodarce narodowej za poprzedni rok;
 7. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów,
 8. decydowanie w sprawach działalności gospodarczej Stowarzyszenia
 9. zwoływanie Walnego Zebrania Członków (Zebrania Delegatów),
 10. wydawanie oświadczeń, apeli i wyrażania stanowiska w danej sprawie w imieniu Stowarzyszenia,
 11. podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków Stowarzyszenia,
 12. inicjowanie, organizowanie i wykonywanie zadań, konferencji, konkursów i przedsięwzięć związanych z realizacją celów statutowych,
 13. udzielanie przewodniczącemu Zarządu upoważnienia do podpisania dokumentu o przystąpieniu Stowarzyszenia do innych stowarzyszeń, organizacji krajowych i zagranicznych, delegowanie przedstawicieli Stowarzyszenia do tych organizacji i na imprezy krajowe i zagraniczne,
 14. decydowanie o nawiązaniu współpracy Stowarzyszenia z innymi podmiotami w realizacji celów statutowych
 15. nadawanie tytułów członka wspierającego, składanie wniosków do Walnego Zebrania Członków (Zebrania Delegatów) o nadanie tytułu członka honorowego, a także przyznawanie wyróżnień dla członków,
 16. ustalanie wysokości składek członkowskich; zwalnianie członków z opłacania składki; podejmowanie decyzji o wprowadzeniu i ustaleniu wysokości wpisowego;
 17. ustalanie znaków wyróżniających Stowarzyszenia,
 18. występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz opracowywanie projektów uchwał i regulaminów;
 19. zatwierdzanie, wspieranie i nadzorowanie organów pomocniczych,
 20. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu,
 21. uchwalanie regulaminów określonych przepisami szczegółowymi Statutu
 22. podejmowanie innych czynności określonych w statucie lub związanych z bieżącą działalnością Stowarzyszenia.

§ 28. Prezes Zarządu

 1. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu (przewodniczący Zarządu), kontroluje wykonywanie zadań powierzonych przez Zarząd swoim członkom, i reprezentuje go na zewnątrz.
 2. Wyboru i odwołania Prezesa dokonuje Walne Zebranie Członków (Zebranie Delegatów) bezwzględną większością głosów.
 3. Bezwzględna większość głosów oznacza większość głosów „za” od głosów „przeciw” i „ wstrzymujących się”. Przy podejmowaniu uchwał, w razie równej liczby głosów, decydujący głos przysługuje Prezesowi. Jeśli uchwała dotyczy bezpośrednio Prezesa, przy równości głosów decydujący głos przysługuje wiceprezesowi.
 4. Do zadań Prezesa należy w szczególności:
  1. dokonywanie czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do funkcjonowania Stowarzyszenia,
  2. zawieranie porozumień o współdziałaniu z innymi organizacjami oraz podpisywanie za zgodą Zarządu dokumentów o przystąpieniu Stowarzyszenia do związków stowarzyszeń,
  3. kierowanie pracami biura Stowarzyszenia w razie niepowołania innego kierownika,
  4. zatrudnianie i zwalnianie pracowników Stowarzyszenia,
  5. zwoływanie posiedzeń Zarządu.
 5. Do części swych zadań w zakresie kierowania i koordynacji działań Zarządu, Prezes może wyznaczyć wiceprezesa.

§ 29. Komisja Rewizyjna

 1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków.
 3. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego, który kieruje jej pracami.
 4. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
 5. W przypadku równości głosów decydujące znaczenie ma głos przewodniczącego.
 6. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.
 7. Komisja Rewizyjna dokonuje kontroli pod kątem legalności, celowości, rzetelności. Kontroli Komisji Rewizyjnej nie podlega Sąd Koleżeński.
 8. Komisja Rewizyjna sporządza raz do roku sprawozdanie zawierające ocenę pokontrolną.
 9. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może brać udział w pracach i posiedzeniach Zarządu i Sądu Koleżeńskiego z głosem doradczym.
 10. Komisja Rewizyjna w celu wykonania swych zadań kontrolnych jest uprawniona do żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Stowarzyszenia.
 11. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z członkami Zarządu.
 12. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

§ 30. Kompetencje Komisji Rewizyjnej

 1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  1. kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia,
  2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
  3. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków (Nadzwyczajnego Zebrania Delegatów) w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
  4. zwołanie Walnego Zebrania Członków (Zebrania Delegatów), w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym Statutem,
  5. składanie na Walnym Zebraniu Członków (Zebraniu Delegatów) wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium władzom Stowarzyszenia,
  6. składanie na Walnym Zebraniu Członków (Zebraniu Delegatów) wniosków o odwołanie Zarządu,
  7. podejmowanie uchwał w sprawie zdjęcia z funkcji członka Zarządu z wnioskiem o podjęcie takiej samej uchwały przez Sąd Koleżeński.
  8. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków (Zebraniu Delegatów).
  9. Reprezentowanie Stowarzyszenia w sprawach umów pomiędzy Stowarzyszeniem, a Członkiem Zarządu
 2. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt.c Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków (Nadzwyczajne Zebranie Delegatów)powinno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania, a zebranie Zarządu nie później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania.

§ 31. Sąd Koleżeński

 1. Sąd Koleżeński składa się z 3 osób.
 2. Sąd Koleżeński wybiera spośród swoich członków przewodniczącego, który kieruje jego pracami,
 3. Do zakresu działania Sądu Koleżeńskiego należy rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw członków Stowarzyszenia dotyczących nieprzestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, naruszania zasad współżycia społecznego , sporów kompetencyjnych oraz sporów powstałych na tle działalności Stowarzyszenia.
 4. Sąd Koleżeński wszczyna postępowanie z urzędu lub na wniosek osoby zainteresowanej.
 5. Osoba wobec której toczy się postępowanie może udzielić pełnomocnictwa innemu członkowi do reprezentowania jej przed Sądem Koleżeńskim.
 6. W zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej Sąd Koleżeński może orzec:
  1. udzielenie upomnienia,
  2. zawieszenie w prawach na okres od 3 do 12 miesięcy,
  3. pozbawienie godności członka honorowego,
  4. złożenie wniosku do Zarządu Głównego o wykluczenie z listy członków.
 7. Od orzeczeń sądu Koleżeńskiego przysługuje prawo odwołania do najbliższego Walnego Zebrania Członków.
 8. Orzeczenia wydane przez Walne Zebranie Członków są ostateczne.
 9. Szczegółowy tryb postępowania przed Sądem Koleżeńskim określa regulamin uchwalony przez Zarząd Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ V – Majątek Stowarzyszenia i gospodarka finansowa

§32 Składniki majątku i źródła jego pozyskiwania

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze.
 2. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
  1. praca członków Stowarzyszenia,
  2. składki członkowskie,
  3. darowizny,
  4. zapisy i spadki,
  5. umowy sponsoringowe,
  6. dochody z działalności gospodarczej,
  7. dochody z majątku Stowarzyszenia,
  8. odsetki, dochody z kapitału,
  9. korzyści z ofiarności publicznej,
  10. dotacje i subwencje
 3. Wysokość i zasady rozliczania składek określa Zarząd w uchwalonym przez siebie regulaminie.
 4. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenie służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
 5. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

ROZDZIAŁ VI – Oświadczenia woli i reprezentacja

§ 33. Oświadczenia woli i reprezentacja

 1. W sprawach niemajątkowych lub majątkowych do kwoty 30.000 (trzydzieści tysięcy) PLN, działa Prezes Zarządu lub jeden członek Zarządu.
 2. W sprawach praw i obowiązków majątkowych przekraczających 30.000 (trzydzieści tysięcy) PLN, oraz podpisywania umów i zobowiązań działa Prezes Zarządu łącznie z jednym Członkiem Zarządu bądź trzech członków Zarządu łącznie.
 3. W sprawach praw i obowiązków majątkowych przekraczających 100.000 (sto tysięcy) PLN wymagana jest zgoda Walnego Zebrania.
 4. Prezes Zarządu oraz członkowie Zarządu są upoważnieni do jednoosobowego podejmowania decyzji w zakresie negocjowania i zakładania lokat terminowych na rzecz Stowarzyszenia pod warunkiem wskazania rachunku Stowarzyszenia do przelewu kapitału i odsetek w terminie zapadalności lokat, wykonywania przelewów zasilających powyższe lokaty z rachunków Stowarzyszenia i jednoosobowego podpisywania wszelkich dokumentów z tym związanych.

ROZDZIAŁ VII – Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§34

 1. Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania.
 2. W razie podjęcia przez Walne Zebranie Członków uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
 3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r prawo o stowarzyszeniach (Dz.U.nr 20/1989 poz.104 ze zm.)